Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré im vzniknú pri poskytovaní služieb ponúkaných na internetovej stránke www.ohaknima.sk poskytovateľom týchto služieb – spoločnosťou LAML, s.r.o., so sídlom Martina Rázusa 1317/3, Banská Bystrica, PSČ 97401, Slovenská republika, IČO: 47 566 213, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 25864/S (ďalej len „Poskytovateľ“) jej zákazníkom (ďalej len “Objednávateľ”), (ďalej spoločne len “Zmluvné strany”).

Kontaktné údaje Poskytovateľa:
mail: info@ohaknima.sk
telefón: +421915133245
bankové spojenie pre bezhotovostné platby:
banka: Tatra Banka
číslo účtu: 2922907011
IBAN: SK 12 1100 0000 0029 2290 7011
SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru:
 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, tel. č.: 048/ 412 49 69, 048/415 18 71,
fax č.: 048/ 4124 693

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ odoslaním objednávky Poskytovateľovi potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky vzťahy, které vzniknú mezi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytnovaní služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.ohaknima.sk, ktorý prevádzkuje Poskytovateľ.

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytnutí služby uzatváranej v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytovaní služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.ohaknima.sk (ďalej len “Zmluva” alebo “Zmluvy”). Pokiaľ Zmluvné strany uzavrú písomnú Zmluvu, budú mať ustanovenia takejto Zmluvy prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Službou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú všekty služby poskytované Poskytovateľom na internetovej stránke elektronického obchodu www.ohaknima.sk v dobe uzavretia Zmluvy, a to:

1.4.1. E-styling

E-styling je elektronická vizualizácia kombinácií jednotlivých kusov oblečenia, topánok a módnych doplnkov (outfit) s odkazmi na konkrétne internetové stránky internetových obchodov predajcov oblečenia, topánok a módnych doplnkov podľa zadaných požiadaviek a kritérii Objednateľa.

1.4.2. Šatníkový styling

Šatníkový styling zahrňuje analýzu aktuálneho šatníka Objednávateľa a následné poradenstvo spojené s navrhnutím (i) kombinácií jednotlivých kusov oblečenia, topánok a módnych doplnkov, ktoré už Objednávateľ má k dispozícii vo svojom šatníku, (i) možností oživenia stávajúceho šatníka novými kusmi oblečenia, topánok a módnych doplnkov pri rešpektovaní štýlu a finančných možností Objednávateľa.

1.4.3. Styling na nákupoch

Styling na nákupoch zahŕňa poradenstvo a asistenciu pri zostavení outfitu/outfitov na konkrétnu jednorázovú príležitosť či zostavenie úplne nového šatníka a imidžu, pri rešpektovaní osobných preferencií a finančných možností Objednateľa.

1.4.4. Styling obchodov a výkladov

Styling obchodov a výkladov zahŕňa poradenstvo a asistenciu pri zostavovaní a aranžovaní výkladov a samotných obchodov podľa aktuálnych módnych trendov, preferovaného štylu a požiadaviek Objednávateľa.

2. Uzavretie zmluvy

2.1. Zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy Poskytovateľom. Takýto záväzný návrh Objednávateľa má formu elektronickej objednávky a bude sa skladať z dvoch častí, a to z (i) odoslaných identifikačných údajov Objednávateľa – meno, priezvisko a e-mailová adresa alebo obchodné meno, IČO a e-mailová adresa a (ii) z Objednávateľom vyplneného a odoslaného dotazníka na internetovej stránke Poskytovateľa (ďalej len „Objednávka“). V prípade, že Objednávka nebude obsahovať všetky náležitosti podľa predchádzajúcej vety, bude považovaná za neúplnú. Poskytovateľ sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Objednávateľa a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej Objednávky. Okamžikom doručenia spresňujúcich a/alebo doplňujúcich údajov Objednávky Poskytovateľovi sa Objednávka považuje za úplnú.

2.2. Záväzným akceptovaním Objednávky Objednávateľa Poskytovateľom je e-mailové potvrdenie Poskytovateľa Objednávateľovi o akceptovaní Objednávky spoločne s elektronickou fakturou poslané na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú uviedol v Objednávke, po predchádzajúcom prijatí objednávky objednávateľom označené ako “potvrdenie objednávky”. Toto oznámenie má len informatívny character za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.

Na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol v príslušnej Objednávke, mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho Objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie Objednávky Objednávateľa Poskytovateľom obsahuje špecifikáciu predmetnej Služby alebo Služieb, ktoré sa Poskytovateľ zavazuje Objednávateľovi poskytnúť, ďalej údaje o odmene za poskytutie Služby / Služieb, údaj o termíne poskytnutia Služby, v prípade Služby Šatníkový styling, Styling obchodov a výkladov alebo Styling na nákupoch názov a údaje o mieste, dátume a čase, kde má byť táto Služba/ tieto Služby realizovaná, údaje o Poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), údaje o Objednávateľovi (meno, priezvisko, e-mailová adresa / obchodné meno, IČO, e-mailová adresa), prípadne iné údaje.

2.4. Objednávateľ môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky Poskytovateľovi v lehote do 24 hodín pred začatím realizácie služby Šatníkový styling a /alebo Osobný styling a/alebo Styling obchodov a výkladov oznámenie, že Objednávku Služby/Služieb ruší. Objednávateľ je povinný v oznámení o zrušení Objednávky uviesť meno a priezvisko alebo obchodné meno a IČO, e-mailovú adresu a identifikáciu objednanej Služby/Služieb (číslo a datum Objednávky). V prípade zrušenia Objednávky Poskyovateľ neúčtuje Objednávateľovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením Objednávky. V prípade, že Objednávateľ Poskytovateľovi zaplatil odmenu za poskytnuie Služby alebo jej časť v čase do zrušenia Objednávky, Poskytovateľ vráti už zaplatenú odmenu alebo jej časť v lehote do 10 pracovných dní od zrušenia Objednávky prevodom na bankový účet Objednávateľa, pokiaľ si Zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia odmeny.


2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa poskytovanie Služieb na internetovej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa riadi okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že si Objednávateľ objedná Službu/Služby v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, je Poskytovateľ oprávnený takúto Obejdnávku stornovať. O stornovaní Objednávky bude Objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, a v prípade úhrady odmeny za Službu/Služby alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 10 pracovných dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodne inak.


3. Dodacie a platobné podmienky

3.1. V prípade uzavrenia Zmluvy na poskytnutie služby E-styling sa Poskytovateľ zavazuje splniť Objednávku Objednávateľa a poskytnúť mu túto službu tj. odoslať Objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu elektronickú vizualizáciu navrhnutých outfitov do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia ceny služby E-styling. V prípade, že si Objednávateľ zvolí expresné dodanie služby E-styling bude mu táto služba dodaná do 24 hodín od zaplatenia ceny služby E-styling.

3.2. Služba E-styling zahrňuje dodanie individualizovanej elektronickej vizualizácie návrhu dvoch outfitov. Každý outfit sa bude skladať z vrchnej časti odevu (top, pulóver, košeľa, sveter, cardigan, sako a pod.), spodnej časti odevu (nohavice, sukňa a príslušenstvo), topánok, kabelky a iných modných doplnkov podľa potreby (čiapka, šál, rukavice, šperky a pod.). Outfit štandartne nezahrňuje zimný kabát; tento je možné objednať v zvláštnej časti dotazníka za príplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

Tovar – jednotlivé kusy oblečenia, topánky a módne doplnky, z ktorého sú zostavené Poskytovateľom navrhnuté outfity je dostupný v jednotlivých internetových obchodoch, na ktoré Poskytovateľ odkazuje, v čase zostavenia a odoslania Poskytovateľom navrhnutých outfitov na Objednávateľovu e-mailovú adresu.

3.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť

 1. za dostupnosť jednotlivých častí navrhnutého outfitu v kamenných obchodoch spoločností, na ktorých internetové obchody odkazuje,
 2. pokiaľ Objednávateľovi nesadne veľkosť jednotlivých častí navrhnutého outfitu; Poskytovateľ plne vycházda z údajov o konfekčných veľkostiach zadaných Objednávateľom v dotazníku,
 3. za kvalitu materiálov jednotlivých častí navrhnutého outfitu,
 4. za farebné rozdiely medzi fotografickým zobrazením jednotlivých častí outfitu uvedenom v internetových obchodoch, na ktoré Poskytovateľ odkazuje, a ich farebnosťou v realite.

3.4. V prípade uzavrenia Zmluvy na poskytnutie Služby Šatníkový styling, Osobný styling alebo Styling obchodov a výkladov sa Poskytovateľ zavazuje splniť Objednávku Objednávateľa a poskytnúť mu túto Službu/Služby v mieste, dobe a čase podľa dohody medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

3.5. Objednávateľ je oprávnený v prípade neposkytnutia Služby Poskytovateľom v lehotách uvedených v článkoch 3.1 a 3.4 týchto všeobechných obchodných podmienok odstúpiť od Zmluvy a Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi už zaplatenú odmenu za Službu/Služby resp. jej časť v lehote do 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený Objednávateľom.

3.6. Spôsoby platieb: Platba vopred prevodom na účet a platba prostredníctvom platobných systémov PayPall a CardPay (platba cez virtuálny terminál Tatra banky a.s. ).

3.7. Platba vopred prevodom na účet. Ak si Objednávateľ zvolí platbu bankovým prevodom, automaticky mu bude na jeho e-mailovú adresu zaslaná zálohová faktúra. Po pripísaní platby na účet Poskytovateľa, obdrží Objednávateľ na tú istú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatej platbe. Pri platbe vopred prevodom na účet, je termín poskytnutia Služby/Služieb závislý na termíne uhradenia platby. Lehota na poskytnutie Služby poďla článku 3.1 týchto všeobechných obchodných podmienok začne plynúť až okamžikom pripísania odmeny za Službu na účet Poskytovateľa.

3.8. Poskytovateľ nie je plátcom DPH.

4. Odmena za poskytnutie Služby/Služieb

4.1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytnutie Služby/Služieb dohodnutú v Zmluve a/alebo podľa cenníka Poskytovateľa platného v čase uzatvorenia Zmluvy jedným zo sposobov uvedených vyššie v článku 3.6 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2. V prípade, ak Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odmenu za Službu/Služby dohodnutú v Zmluve, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie odmeny resp. jej časti len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Reklamácie

5.1. V prípade, že

 1. sa Objednávateľ nebude vedieť stotožniť ani s jednou variantou z Poskytovateľom navrhnutých outfitov v rámci služby E-styling,
 2. Objednávateľ bude chcieť v rámci služby E-Styling zmeniť alebo s Poskytovateľom prekonzultovať len určitú časť outfitu alebo
 3. Objednávateľ nebude spokojný s priebehom poskytovania služby Šatníkový styling a/alebo Styling na nákupoch a /alebo Styling obchodov a výkladov,

može sa Objednávateľ s konkrétnymi požiadavkami resp. návrhmi obrátiť na Poskytovateľa, a to v prípade reklamácie podľa písm. a) a b) vyššie do 15 dní odo dňa poskytnutia Služby Posktytovateľom Objednávateľovi a v prípadě reklamácie podľa písm. c) vyššie v priebehu poskytovania Služby/Služieb (ďalej len “Reklamácia”).

5.2. Reklamáciu Objednávateľa podľa článku 5.1 písm. a) a b) sa Poskytovateľ zavazuje vybaviť do 3 pracovných dní odo dňa prijatia Reklamácie, pokiaľ sa Objednávateľ s Poskytovateľom nedohodnú inak. Poskytovateľ sa zavazuje

 1. navrhnúť Objednávateľovi náhradnú elektronickú vizualizáciu jedného outfitu podľa jeho povodných požiadaviek v prípadě Reklamácie podľa článku 5.1 písm. a),
 2. navrhnúť Objednávateľovi jednu novú variantu predmetnej časti outfitu resp. prekonzultovať predmetnú časť outfitu s Objednávateľom v prípade Reklamácie podľa článku 5.1 písm. b)
 3. upraviť, zmeniť alebo prisposobiť priebeh a program služby Šatníkový styling a/alebo Styling na nákupoch a/alebo Styling obchodov a výkladov predstavám a požiadavkám Objedvávateľa, a to v rámci možností Poskytovateľa. Zmluvné strany sa budú usilovať, aby výsledná úprava, zmena alebo prisposobenie sa boli výsledkom vzájomnej dohody medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

5.3. Objednávateľ je povinný uplatniť Reklamáciu u Poskytovateľa (pre kontaktné údaje Poskytovateľa viď článok 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok) v písomnej forme (forma e-mailu postačuje) alebo telefonicky. Objednávateľ musí v Reklamácii uviesť svoje meno a priezvisko, číslo a dátum objednávky, a vecnú podstatu Reklamácie.

5.4. Ostatné práva Objednávateľa, ktoré mu prináležia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky zostávajú ustanoveniami tejto časti 5 všeobecných obchodných podmienok nedotknuté.

6. Osobné údaje a ich ochrana

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Poskytovateľovi svoje meno, priezvisko a mailovú adresu. Objednávateľ može Poskytovateľovi poskytnúť za účelom plnenia Zmluvy aj fotografické zobrazenie svojej osoby (fotografiu), údaj o svojej konfekčnej veľkosti, výške a type postavy, veku, veľkosti noh alebo farbe vlasov.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť Poskytovateľovi svoje obchodné meno, IČO a mailovú adresu.

6.3. Objednávateľ zaslaním Objednávky Poskytovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré Poskytovateľovi poskytol v dotazníku podľa čl. 2.1 týchto všeobecných obchodných podmienok a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, evidencie Zmlúv, faktúr a iných podobných dokumentov. Ďalej Objednávateľ čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas, aby Poskytovateľ spracoval a uschovával jeho meno, priezvisko a e-mailovú adresu alebo obchodné meno, IČO a e-mailovú adresu za účelom marketingu. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Objednávateľa v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas Objednávateľa so spracovaním osobných údajov podľa tohto článku 6.3 platí do jeho odvolania. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 15 dní od doručenia odvolania súhlasu Objednávateľom Poskytovateľovi.

6.4. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovai iba správne, úplné a aktuálne osobné údaje a akúkoľvek ich zmenu písomne oznámiť Poskytovateľovi do 7 dní.

6.5. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v článku 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.6. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v článku 6.3. týchto všeobecných obchodných podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

6.7. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

6.8. Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať

 1. 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
  1. identifikačné údaje Poskytovateľa a zástupcu Poskytovateľa, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Poskytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
  3. účel spracúvania osobných údajov,
  4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
  5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Objednávateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
   • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Poskytovateľ získava osobné údaje Objednávateľa na základe jeho súhlasu podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak Objednávateľova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
   • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
   • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
   • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
   • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov;
    pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 6.11. týchto všeobecných obchodných podmienok je Objednávateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poskytovatel spracúva osobné údaje na základe súhlasu Objednávateľa.

6.9. Právo Objednávateľa podľa článku 6.8. body 5 a 6 týchto všeobecných obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Objednávateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

6.10. Objednávateľ má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Poskytovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Objednávateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Objednávateľa na účely priameho marketingu.

6.11 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Objednávateľa je oprávnená, Poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Objednávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

6.12 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Poskytovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať Poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Poskytovateľ je povinný žiadosti Objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Poskytovateľ informuje Objednávateľa v lehote podľa ods. 6.19. týchto všeobecných obchodných podmienok. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Objednávateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Objednávateľa, alebo ak Poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Objednávateľa.

6.13 Ak Objednávateľ uplatní svoje právo

 1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Objednávateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Objednávateľa; kópiu zápisnice je Poskytovateľ povinný odovzdať Objednávateľovi,
 3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu.

6.14. Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

6.15. Ak Objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

6.16. Ak Objednávateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZnOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

6.17. Žiadosť Objednávateľa podľa článku 6.8. body 1 až 3, 5 až 8 týchto všeobecných obchodných podmienok a článkov 6.10. až 6.12. týchto všeobecných obchodných podmienok vybaví Poskytovateľ bezplatne.

6.18. Žiadosť Objednávateľa podľa článku 9.8. bod 4 týchto všeobecných obchodných podmienok vybaví Poskytovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Objednávateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

6.19. Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Objednávateľa podľa článkov 6.17. a 6.18. týchto všeobecných obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

6.20. Obmedzenie práv Objednávateľa podľa článku 6.9. týchto všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Odstúpenie od Zmluvy

7.1. Šatníkový styling, Osobný styling a Styling obchodov a výkladov sú služby, ktorých podstata spočívá v osobnej prítomnosti určitej osoby – stylistu. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je Šatníkový styling a/alebo Osobný styling a/alebo Styling obchodov a výkladov, pokiaľ zo zdravotných dovodov nie je možná osobná prítomnosť osoby – stylistu, ktorá mala predmet Zmluvy za Poskytovateľa plniť. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú odmenu za Službu/Služby v lehote do 10 pracovných dní od oznámenia odstúpenia od Zmluvy, a to prevodom na účet určený Objednávateľom.

V prípade, že nastane situácia uvedená v tomto článku vyššie a Poskytovateľ nebude schopný zo zdravotných dovodov zaistiť plnenie predmetu Zmluvy dohodnutou osobou – stylistom, zavazuje sa, že vyvinie všetko úsilie, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať, aby mohlo dojsť k plneniu Zmluvy dohodnutou osobou v čo najbližšom termíne, k spokojnosti obidvoch Zmluvných strán.

7.2. Objednávateľ zaslaním Objednávky na dodanie služby E-styling súhlasí s tým, že Poskytovateľ vzhľadom k podstate tejto služby a termínu jej poskytnutia podľa článku 3.1 vyššie, začne s plnením tejto Služby hneď po uzavrení príslušnej Zmluvy, tj. začne pripravovať objednanú elektronickú vizualizáciu outfitov. Objednávateľovi tedy v súlade s § 12 ods. 5 písm. a) zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) nevzniká právo na odstúpenie od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby E-styling, za podmienok upravených v § 12 ods. 1 až ods. 3 rovnakého zákona.

7.3. V pripade Zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie služby Šatníkový styling a/alebo Osobný styling a/alebo Styling obchodov a výkladov, vzniká Objednávateľovi v súlade s § 12 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

7.4. Objednávateľ odoslaním Objednávky Poskytovateľovi potvrdzuje, že Poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.5. Odstúpenie od Zmluvy musí Objednávateľ urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

7.6. Odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho článku týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikačné údaje Objednávateľa – meno a priezvisko alebo obchodné meno a IČO, e-mailová adresa a identifikáciu objednanej Služby/Služieb (číslo a dátum Objednávky) a dôvod odstúpenia od Zmluvy.

7.7. V prípade, že dojde k platnému odstúpeniu od Zmluvy, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi už zaplatenú odmenu alebo jej časť v lehote do 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia Poskytovateľovi prevodom na bankový účet Objednávateľa, pokiaľ si Zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia odmeny alebo jej časti.

8. Darčekové poukážky (vouchery)

8.1. Darčekové poukážky (vouchery) Poskytovateľ vystavuje v dvoch hodnotách, a to 15 Eur a 25 Eur.

8.2. Hodnota darčekovej poukážky je vždy uvedená na každej poukážke.Platnosť je jeden rok. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

8.3. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, že Objedávateľ zaplatil za objednanú Službu/Služby darčekovou poukážkou a dojde k odstúpeniu od Zmluvy, Objednávateľovi vznikne nárok na vrátenie odmeny za Službu/Služby vo forme darčekovej poukážky. Darčeková poukážka bude Objednávateľovi zaslaná na adresu zadanú Poskytovateľovi.
 Ak by vrátenie darčekovej poukážky nebolo možné z objektívnych dôvodov, najmä preto, že Poskytovateľ nemá k dispozícii darčekové poukážky v potrebnej výške, Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi peňažnú náhradu.


9. Záverečné ustanovenia

9.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa – www.ohaknima.sk.

9.2. V prípade, že je Zmluva uzatvorená v písomnej forme, všetky jej zmeny musia mať písomnú formu.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

9.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení pozdejších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi odoslaním jeho elektronickej Objednávky Poskytovateľovi.

9.6. Objednávateľ zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, rozumie ich obsahu a zmyslu, a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Banskej Bystrici, dňa 01.05.2014.